KẾ HOẠCH THI HỌC KỲ II - NĂM HỌC: 2017-2018

Lịch thi giai đoạn 2 ngành CNKT Ô tô và CNKT Điện - Điện tử

KẾ HOẠCH THI HỌC KỲ II - NĂM HỌC: 2017-2018

1. EE17A1, CA17A1

STT Học phần Lớp Lịch thi Ghi chú
Ngày Giờ Phòng
1 Thiết bị điện EE17A1 19/06/2018 7h30 501 502  
CA17A1 19/06/2018 7h30 502    
2 General english 2 EE17A1 22/06/2018 7h30 501 502  
CA17A1 22/06/2018 7h30 502    
3 Comunication 1 EE17A1 28/06/2018 7h30 501 502  
CA17A1 28/06/2018 7h30 502    
4 Toán giải tích EE17A1 30/06/2018 7h30 501 502  
CA17A1 30/06/2018 7h30 502    

2. AE17A1, AE17A2

STT Học phần Lớp Lịch thi Ghi chú
Ngày Giờ Phòng
1 Pháp luật đại cương AE17A1 14/06/2018 7h30 504 506  
AE17A2 14/06/2018 7h30 508 510  
2 Cơ lưu chất AE17A1 16/06/2018 7h30 504 506  
AE17A2 16/06/2018 7h30 508 510  
3 Toán giải tích AE17A1 22/06/2018 7h30 504 506  
AE17A2 22/06/2018 7h30 508 510  
4 General english 2 AE17A1 28/06/2018 9h30 504 506  
AE17A2 28/06/2018 9h30 508 510  
5 Cơ lý thuyết AE17A1 30/06/2018 7h30 504 506  
AE17A2 30/06/2018 7h30 508 510  

3. EE16A211,221

STT Học phần Lớp Lịch thi Ghi chú
Ngày Giờ Phòng
1 Trang bị điện (Chuyển đổi) EE16A211 10/06/2018 9H30 403    
EE16A211. 10/06/2018 9H30 403    
EE16A221 10/06/2018 9H30 403    
EE16A221. 10/06/2018 9H30 403    
EE16A221.. 10/06/2018 9H30 403    

4. EE17B11, B11., B11.., B21,B21..

STT Học phần Lớp Lịch thi Ghi chú
Ngày Giờ Phòng
1 Điều khiển thủy lực khí nén EE17B11 18/05/2018 18h00 501    
EE17B11. 18/05/2018 18h00 501    
EE17B11.. 18/05/2018 18h00 501    
EE17B21 18/05/2018 18h00 502    
EE17B21.. 18/05/2018 18h00 502    
2 Toán xác suất thống kê EE17B11.. 20/05/2018 7h30 403    
EE17B21.. 20/05/2018 7h30 403    
3 General English 5 EE17B11.. 20/05/2018 9H30 403    
EE17B21.. 20/05/2018 9H30 403    
4 Toán chuyên ngành EE17B11.. 26/05/2018 18h00 403    
EE17B21.. 26/05/2018 18h00 403    
5 Cơ ứng dụng EE17B11.. 11/06/2018 18h00 501    
EE17B21.. 11/06/2018 18h00 501    
6 Điện tử công suất EE17B11 17/06/2018 13h30 501    
EE17B11. 17/06/2018 13h30 501    
EE17B11.. 17/06/2018 13h30 501    
EE17B21 17/06/2018 13h30 502    
EE17B21.. 17/06/2018 13h30 502    
7 Thiết bị điều khiển tự động công nghiệp EE17B11 18/06/2018 18h00 501    
EE17B11. 18/06/2018 18h00 501    
EE17B11.. 18/06/2018 18h00 501    
EE17B21 18/06/2018 18h00 502    
EE17B21.. 18/06/2018 18h00 502    
8 Năng lượng tái tạo EE17B11 20/06/2018 18h00 501    
EE17B11. 20/06/2018 18h00 501    
EE17B11.. 20/06/2018 18h00 501    
EE17B21 20/06/2018 18h00 502    
EE17B21.. 20/06/2018 18h00 502    
9 Thiết bị cảm biến EE17B11 22/06/2018 18h00 501    
EE17B11. 22/06/2018 18h00 501    
EE17B11.. 22/06/2018 18h00 501    
EE17B21 22/06/2018 18h00 502    
EE17B21.. 22/06/2018 18h00 502    
10 General English 6 EE17B11 30/06/2018 18h00 501    
EE17B11. 30/06/2018 18h00 501    
EE17B11.. 30/06/2018 18h00 501    
EE17B21 30/06/2018 18h00 502    
EE17B21.. 30/06/2018 18h00 502    

5. TD15A3.1

STT Học phần Lớp Lịch thi Ghi chú
Ngày Giờ Phòng
1 Tư duy phản biện và sáng tạo TD15A3.1 14/06/2018 18h00 502    
2 Mô hình hóa mô phỏng TD15A3.1 18/06/2018 18h00 506    
3 General English 6 (English 4) TD15A3.1 20/06/2018 18h00 506    

6. EE16A311,311.,311..,321,321.,321..

STT Học phần Lớp Lịch thi Ghi chú
Ngày Giờ Phòng
1 Năng lượng tái tạo EE16A311 13/06/2018 18h00 501    
EE16A311. 13/06/2018 18h00 501    
EE16A311.. 13/06/2018 18h00 501    
EE16A321 13/06/2018 18h00 501    
EE16A321. 13/06/2018 18h00 501    

EE16A321..

EE16A511

13/06/2018 18h00 501    
2 Vi xử lý - Vi điều khiển EE16A311 14/06/2018 18h00 502    
EE16A311. 14/06/2018 18h00 502    
EE16A311.. 14/06/2018 18h00 502    
EE16A321 14/06/2018 18h00 502    
EE16A321. 14/06/2018 18h00 502    

EE16A321..

EE16A511

14/06/2018 18h00 502    
3 Điều khiển truyền động điện EE16A311 18/06/2018 18h00 507    
EE16A311. 18/06/2018 18h00 507    
EE16A311.. 18/06/2018 18h00 507    
EE16A321 18/06/2018 18h00 507    
EE16A321. 18/06/2018 18h00 507    

EE16A321..

EE16A511

18/06/2018 18h00 507    
4 Thiết bị cảm biến EE16A311 20/06/2018 18h00 507    
EE16A311. 20/06/2018 18h00 507    
EE16A311.. 20/06/2018 18h00 507    
EE16A321 20/06/2018 18h00 507    
EE16A321. 20/06/2018 18h00 507    

EE16A321..

EE16A511

20/06/2018 18h00 507    
5 General english 6 EE16A311 28/06/2018 18h00 501    
EE16A311. 28/06/2018 18h00 501    
EE16A311.. 28/06/2018 18h00 501    
EE16A321 28/06/2018 18h00 501    
EE16A321. 28/06/2018 18h00 501    

EE16A321..

EE16A511

28/06/2018 18h00 501    

7. EE17C11, C11.,C11..,C21

STT Học phần Lớp Lịch thi Ghi chú
Ngày Giờ Phòng
1 Genelral English 4 EE17C11.. 18/05/2018 18h00 503    
EE17C21 18/05/2018 18h00 503    
2 Toán chuyên ngành EE17C11.. 20/05/2018 7H30 503    
EE17C21 20/05/2018 7H30 503    
3 Cơ ứng dụng EE17C11.. 20/05/2018 9h30 503    
EE17C21 20/05/2018 9h30 503    
4 Toán xác suất thống kê EE17C11.. 26/05/2018 18h00 403    
EE17C21 26/05/2018 18h00 403    
5 Kỹ thuật xung EE17C11 12/06/2018 18h00 501    
EE17C11. 12/06/2018 18h00 501    
EE17C11.. 12/06/2018 18h00 501    

EE17C21

EE17E1

12/06/2018 18h00 501    
6 Lý thuyết mạch 2 EE17C11 14/06/2018 18h00 501    
EE17C11. 14/06/2018 18h00 501    
EE17C11.. 14/06/2018 18h00 501    

EE17C21

EE17E1

14/06/2018 18h00 501    
7 Truyền động điện EE17C11 16/06/2018 18h00 501    
EE17C11. 16/06/2018 18h00 501    
EE17C11.. 16/06/2018 18h00 501    

EE17C21

EE17E1

16/06/2018 18h00 501    
8 Kỹ thuật số EE17C11 19/06/2018 18h00 501    
EE17C11. 19/06/2018 18h00 501    
EE17C11.. 19/06/2018 18h00 501    

EE17C21

EE17E1

19/06/2018 18h00 501    
9 Điện tử công suất EE17C11 28/06/2018 18h00 502    
EE17C11. 28/06/2018 18h00 502    
EE17C11.. 28/06/2018 18h00 502    

EE17C21

EE17E1

28/06/2018 18h00 502