Hộp số thường (Manual Transmission)

Tiếng Anh chuyên ngành phần hộp số thường

Input shaft: Trục sơ cấp

Output shaft: Trục ra của hộp số

Main shaft: Trục thứ cấp

Gear: Bánh răng.

Reverse gear: Bánh răng số  lùi

Diffrentail: Bộ vi sai

Axle drive flange: Vành trục cầu xe (chưa rõ)

Clutches: Ly hợp.

(1) Main shaft:Trục thứ cấp

(2) 3rd drive gear:Bánh răng chủ động  số 3

(3) 4th drive gear:Bánh răng chủ động số 4

(4) 5th drive gear:Bánh răng chủ động số 5

(5) Transfer case:Vỏ hộp số phụ

(6) Transfer driven gear:Bánh răng chuyển đổi bị động

(7) Extension case: Hộp phụ, Dùng phần phối ra cầu sau cho xe 4WD

(8) Transfer drive gear:Bánh răng chuyển đổi chủ động

(9) Viscous coupling:Khớp nối nhớt

(10) Center differential assembly:Bộ vi sai trung tâm

(11) Driven shaft(counter shaft): Trục trung gian

(12) 2nd driven gear:Bánh răng bị động số 2

(13) 1st driven gear:Bánh răng bị động số 1

(14) Drive pinion shaft:Trục bánh răng chủ động

(15) Front differential assembly:Bộ vi sai trước