Vietranstimex tuyển dụng lao động năm 2019

Công ty Vận tải đa phương thức Vietranstimex trụ sở chính tại Thành phố Hồ Chí Minh