TRIỂN VỌNG NGHỀ NGHIỆP

Sau khi theo học đại học ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô tại Đại học Đông Á, kỹ sư Ô tô đảm nhận các vị trí việc làm ở các tổ chức, DN như sau:

Cơ hội học lên trình độ cao hơn: Sau khi tốt nghiệp và làm việc tại doanh nghiệp, người học có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn là thạc sĩ, tiến sĩ trong nước hoặc nước ngoài nhằm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, phát triển bản thân và nhu cầu ở các vị trí việc làm khác.